مشاوره تبلیغات

برای مشاوره حضوری از قسمت تماس با استفاده کنید

ارسال شده در : 1392/6/27 - 09:15:55

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد
مشاوره درموردراهنما ی سایت

www.ofoghetaze1.ir/admin

user : info@ofoghetaze1.ir
 pas:..........

مرحله اول :قسمت مديريت محتواي اضافه کردن بخش

مثال :1 نام = پدر –پسر –پسر1

مثال: نام =پدر =پسر –پسر1 -پسر2

پدر -پسر –پسر1 پسر2

تذکر :شجره :بدين خاطر کل شجره نوشته ميشود که بدانيم پسرها از کدام پدر هستند

تمام فرزنداني که هيچ فرزندي ندارند واز نوع متن قرار است باشند از نوع محتو ا مي شوند

اگر :گالري ها تماس با ما بودند نمي خواهد بخش تعريف شود

مرحله دوم:قسمت مديريت محتواي اضافه کردن مطالب يا مطلب جديد

در قسمت بخش= شجره اي که مربوط به مطلب است را انتخاب مي کنيم

در قسمت عنوان = فقط نام فرزند آخر نوشته مي شود

در قسمت متن =پس از باز شدن اديتور مطا لب خود را اضا فه مي کنيم

تذ کر :براي ويرايش مطا لب وارد قسمت مطا لب شويد

مرحله سوم : قسمت مديريت منو ايجاد يا ويرايش منو

اضا فه کردن منو ليست منوها

نوع : محتوا انتخاب کنيد

منبع : بخشي که قبلا ايجاد کرده ايد

عنوان : ميتواند عوض شود يا قبلي باشد

مر حله چها رم: منو ميتواند يک لينک به مطلب مورد نظر داشته باشد

1- فيلم : بخشي از مديريت فايلها

2-محتوا: ليست بخشها مديريت محتوا / محتوا

3-گالري : ليست گالريها الگوهاي تعريف شده

نوع گالري تصاوير عنوان گالري –ترتيب:لازم داشته باشد مثلا 5

4-تماس با ما: فرم تماس با ما از قبل تعريف شده است

5-آدرس:آدرس اينتر نتي 1-بدون لينک 2-لينک اختياري

مرحله پنجم گالري:ايجاد آلبوم/ آلبوم جديد/ نوشتن مشخصات آلبوم

1-به آلبوم عکس اضافه مي کنيم/انتخاب آلبوم/ گزينه اضافه کردن عکس/ اضافه کردن عکس ديگر/ انتخاب تصويرها که با پسوندjpg يا gif باشند

تذکر:براي نمايش محتويات آلبوم روي نمايش محتويات کليک کنيد براي ويرايش روي قسمت ويرايش يا حذف کليک کنيد +

تذکر:براي اينکه بخواهيم مطالب گالري- فايلها-يا هر آنچه به سايت اضافه کرده ايم در قسمت کار بري

نمايش داده شود.لازم است در قسمت منو لينکي به آن بخش بدهيم که براي اينکار در قسمت تعريف

منو نوعي منو براي خود انتخاب کنيد اگر قرار باشد منوي مربوطه به محتوا (متن)لينک شود نوع منو را

محتوا وبخش آنرا بخشي که قبلا ايجاد شده انتخاب کنيد.همچنين براي قسمتهاي ديگر نوع مربوطه را

نسبت به نياز خود انتخاب کنيد.

 

ارسال شده در : 1396/8/23 - 05:51:49

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شرکت بیمه زارع مي باشد .